این بخش به پیشنهاد سرکار خانم دکتر رضاییان مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال ایجاد گردید .

در این بستر  صفر تا صد تجاری سازی نرم افزارهای کارخانه ای و سازمانی برای دانشجویان است
بطوریکه در  این بخش موارد ذیل را می آموزند و میتوانند به طور مستقل و با حمایت حقوقی به کسب درآمد مرتبط به رشته تحصیل خود بپردازند 

0- آموزش چگونگی ارائه خدمات مهندسی صنایع و راه اندازی سیستمهای یکپارچه و پشتیبانی آن

1- آموزش سیستم انبار داری و چگونگی راه اندازی سیستم انبارداری و مدیریت آن

2- آموزش سیستم حسابداری انبار مبتنی بر بارکد و چگونگی راه اندازی آن در کارخانجات

3-آموزش سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید و چگونگی بررسی تطبیق سیستم با روند تولید در هر صنعت

4- آموزش چگونگی راه اندازی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در کارخانجات گوناگون

5-آموزش سیستم مهندسی ساخت و معرفی سیستماتیک OPC و BOM در سیستم نرم افزاری 

6- آموزش چگونگی راه اندازی ظرفیت سنجی منابع کارخانه در سیستم نرم افزاری

7- آموزش سیستم فروش و ارتباط آن با مهندسی ساخت و سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید

8-آموزش سیستم خرید و کنترل تامین کنندگان و چگونگی راه اندازی آن در کارخانجات

9- آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و ارتباط ان با فروش و انبار

10- آموزش و راه اندازی سیستم بهای تمام شده تولید 

11- آموزش ارتباط سیستم تولید با سایر سیستمهای مالی 

12- آموزش هوش تجاری در صنایع و چگونگی تعیین شاخص های KPI برای هر صنعت 

13 - آشنایی و نصب بانک اطلاعاتی قدرتمند SqlServer2019 و نحوه مدیریت بانک اطلاعاتی مشتریان

14-آموزش مقدماتی و کاربردی شبکه و سرور در محیط مشتری

15- مرروی بر چگونگی ثبت شرکت و ایجاد کسب وکار شخصی 

16- چگونگی حمایت حقیقی و حقوقی از کسب و کار نوپا که توسط دانشجویان ایجاد میگردد