09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

KPI

آنچه که در مورد KPI یا شاخص کلید عملکرد باید بدانید

/kpi

KPI چیست؟ شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری سنجیدن عملکرد از کوچکترین عضو یک سازمان یا شرکت یعنی فرد تا بخش و کل سازمان است. این شاخص باعث می‌شود تا متوجه شویم افراد یا سازمان تا چه اندازه در جهت اهداف تعیین شده درست حرکت می‌کنند