09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

وقفه تاخیر

مفاهیم Lag و Lead در برنامه زمان بندی تولید

/lag-lead

Lag (وقفه-تأخیر): مدت زمان تأخیر (مجاز) بین دو فعالیت پیش نیاز و پس نیاز را Lag گویند به عبارت دیگر Lag موجب دیرکرد در شروع یا پایان فعالیت پس نیازی می گردد                                             Lead (تعجیل): Lead بر خلاف Lag می باشد یعنی موجب تسریع در شروع فعالیت پس نیازی می گردد