09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

مهندسی صنایع

دوره آموزشی مدیریت کارخانه (قسمت دوم) - -سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

/learnpm

چگونه سیستم نرم فزاری تعمیر و نگهداری ماشین آلات را در هر صنعتی را ه اندازی کنیم