مهندسی ساخت

مهندسی ساخت بصورت ساختار درختی

/eng

ساختار محصول مبتنی بر اطلاعات مهندسی و ساخت، استانداردهای تولید را مشخص می‌کند. توليد واقعی و مقايسه آن با استانداردهای مهندسی ساخت و وضعيت کالاهای نیم ساخته و ساخته‌شده بررسی عملکرد تولید را امکان‌پذیر می‌کند. اين ابزار از طریق مقایسه میزان مصرف مواد BOM، نمودار فرآیند جریان OPC و عملیات واقعی تولید کنترل‌های مورد نظر مدیریت را در بخش تولید فراهم می‌کند.