09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

مدیریت کارخانه

دوره آموزشی مدیریت کارخانه (قسمت دوم) - راه اندازی سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل تولید

/factorymanage1

چگونه با استفاده از جدیدترین روش های نرم افزاری ، در بازدید اول در یک کارخانه برای هر صنعتی، فرآیند تولید و نحوه ساخت OPC  را مدل سازی کنیم