محاسبات OEE

اثر بخشی کلی تجهیزات یا OEE

/oee

اثربخشی کلی تجهیزات یا ( Overall Equipment Effectiveness ) از مهمترین شاخص­های سازمان تولیدی می باشد.