09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

محاسبات OEE

اثر بخشی کلی تجهیزات یا OEE

/oee

اثربخشی کلی تجهیزات یا ( Overall Equipment Effectiveness ) از مهمترین شاخص­های سازمان تولیدی می باشد.