09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

قضناوت و بازبینی تایر

امکانات نرم افزار مانیتورینگ ایستگاه پخت تایر

/post-13

این سیستم نرم افزاری می تواند کلیه عملیات واحدهای بازرسی تایر - ساخت و کنترل کارکرد بلادر - عملیات سرپرستی پخت تایر را بطور کامل مکانیزه و به سیستم مانیتورینگ آنلاین  وضعیت پخت تایر در هر قالب پرس پخت تجهیز نماید