09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

صنعت لاستیک خودرو

دریافت درجه ISC (که بعد از امریکا و هلند معتبرترین مرکز اسناد علمی با کیفیت جهان )از کنگره ملی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران

/post-9

این سیستم جدید نرم افزاری توانست در پنجمین گنکره ملی مهندسی کامپیوتر ایران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران عنوان برترین مقاله علمی را به خود اختصاص دهد