09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

درامدزایی

چگونگی درآمد زایی در مهندسی صنایع

/monetizationstyle

سبک زندگی کارآفرینی در مهندسی صنایع و قید زدن سبک زندگی حقوق کارمندی