بازرسی تایر

امکانات نرم افزار مانیتورینگ ایستگاه پخت تایر

/post-13

این سیستم نرم افزاری می تواند کلیه عملیات واحدهای بازرسی تایر - ساخت و کنترل کارکرد بلادر - عملیات سرپرستی پخت تایر را بطور کامل مکانیزه و به سیستم مانیتورینگ آنلاین  وضعیت پخت تایر در هر قالب پرس پخت تجهیز نماید