09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

بارکد کالا

هدف از سیستم انبار مبتنی بر بارکد

/post-7

فرایند انبارش یکی از فرایندهای بسیار حیاتی شرکت‌های بزرگ (تولیدی، صنعتی و بازرگانی) است مدیریت و کنترل موجودی انبار از ایجاد ضرر و زیان برای سازمان تا حد زیادی جلوگیری کند.