09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

اموزش برنامه ریزی

تکنیک های عملی پیاده سازی نرم افزار برنامه ریزی تولید در کارخانه - بخش اول

/planning-setup-training

هر شرکت فعال در صنعت تولید برای به حداکثر رساندن بهره وری و مدیریت عملکرد به یک آموزش برنامه ریزی تولید یکپارچه، استاندارد و کاربردی نیاز دارد. حال چگونه ....