اموزش

دوره آموزشی مدیریت کارخانه (قسمت دوم) - -سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

/learnpm

چگونه سیستم نرم فزاری تعمیر و نگهداری ماشین آلات را در هر صنعتی را ه اندازی کنیم