09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

بایگانی نوشته‌ها


دریافت درجه ISC (که بعد از امریکا و هلند معتبرترین مرکز اسناد علمی با کیفیت جهان  )از کنگره ملی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران

دریافت درجه ISC (که بعد از امریکا و هلند معتبرترین مرکز اسناد علمی با کیفیت جهان )از کنگره ملی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران

این سیستم جدید نرم افزاری توانست در پنجمین گنکره ملی مهندسی کامپیوتر ایران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران عنوان برترین مقاله علمی را به خود اختصاص دهد

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...