به یاری خداوند جهت پشتیبانی و طرح و توسعه سیستمها ،دومین شرکت مهندسی نرم افزار بنام همکاران صنعت در محل پارک علم فناوری استان مرکزی تاسیس گردید