برنامه ریزی تولید چیست؟

در سازمان­ های تولیدی قبل از آنکه عملیات تولید یک محصول آغاز شود باید برنامه­ ریزی دقیقی بر مبنای زمان استاندارد ساخت محصول صورت گیرد تا مدیران بتوانند مقایسه ­ای بین بودجه دستمزد پیش بینی شده و هزینه های واقعی دستمزد انجام دهند. این کار در گذشته به دشواری صورت می­گرفت اما با پیشرفت تکنولوژی و شکل گیری دانش کامپیوتر، نرم افزارهای برنامه­ ریزی پا به عرصه تولید نهادند تا ارائه برنامه و کنترل هزینه­ های دستمزد برای مدیران در امر تولید محصول امکان پذیر گردد. در حقیقت هدف اصلی اینگونه نرم افزارها مدل سازی و ارائه برنامه منظم و دقیق تولید محصول برای یک کارخانه بر اساس محدویت های تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و … می­باشد.

برنامه ریزی تولید قلب تپنده هر فرآیند تولیدی است و هدف آن به حداقل رساندن زمان تولید و هزینه ها و استفاده از منابع جهت افزایش بهره ­وری سازمان می ­باشد. اگر صنایع  تولیدی برای تولیدات آینده خود برنامه نداشته باشند در عرصه رقابت با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد و دیگر قادر به ادامه حیات نمی ­باشند. در واقع برنامه­ ریزی تولید ابزاری برای زمانبندی و اولویت ­بندی انجام بهینه عملیات تولید محصول و پایه تصمیم ­گیری نسبت به قیمت توزیع و فروش محصولات است.

اهداف  برنامه ریزی تولید

  • رضایتمندی مشتری
  • کمک به مدیران جهت تصمیم­ گیری بهتر
  • استفاده مناسب از منابع
  • کاهش هزینه های تولید ناشی از اضافه کاری
  • کاهش هزینه های تولید ناشی از قرارداد جنبی
  • کاهش هزینه ­های نگهداری
  • ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب