09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

نرم افزار جامع حسابداری شش سطحی

برخی قابلیت های نرم افزار حسابداری جامع

 • حسابداری مالی، پیمانکاری و صنعتی
 • حسابداری تجمیعی (شعب) و ارزی
 • مدیریت و کنترل قراردادها
 • امکان طراحی طول کدینگ حساب ها توسط کاربر
 • امکان طراحی کدینگ حساب ها به صورت درختی
 • امکان تعریف حساب های تفصیلی یونیک در سطوح متفاوت تفصیلی
 • تعریف انواع سند، جهت طبقه بندی اسناد حسابداری (عمومی، حقوق و دستمزد، استهلاک، خرید، فروش، تعدیلات سنواتی، اصلاحات طبقه بندی، بستن حسابها، اختتامیه و افتتاحیه و …)
 • ثبت اطلاعات اسناد حسابداری ریالی و ارزی به صورتهای یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
 • ثبت اسناد حسابداری توسط کاربران متعدد به صورت همزمان
 • جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی نوع سند، تاریخ، شماره، عطف، مبلغ، شرح سند و …
 • جابجایی اسناد در یک تاریخ، جهت اصلاح مانده حساب ها
 • بستن حساب های موقت و دائم و صدور اسناد افتتاحیه و و اختتامیه در پایان سال مالی
 • درج، حذف، شماره گذاری مجدد اسناد و انتقال اسناد از یک شرکت به شرکت دیگر
 • طبقه بندی و فیلترینگ اسناد بر اساس عملیات دریافت، پرداخت، فروش، بهای تمام شده، تنخواه و …
 • ثبت دفاتر قانونی به صورت ماهانه، روزانه و تک تک اسناد حسابداری به تعداد خطوط دفاتر روزنامه و کل
 • رویت اسناد خاص براساس نوع سند مانند استهلاک، حقوق و دستمزدو … برای کلیه ماه های سال، به صورت جداگانه
 • تهیه گزارشات گروه، کل، معین، انواع تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه به صورت ساده و تحلیلی با توجه به تاریخ و شماره سند به صورت ریالی و ارزی و همچنین رویت دفاتر هر حساب تا مرحله سند حسابداری
 • تهیه گزارش کلیه ترازها به تفکیک چهار و شش ستونی با انتخاب دوره خاص (از سال تا سال، از ماه تا ماه، از تاریخ تا تاریخ، از شماره سند تا شماره سند) به صورت ارزی و ریالی با قابلیت مشخص نمودن نوع حساب و نوع سند
 • تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه ای با در نظر گرفتن مبنای مقایسه، ماهیت گزارش، محدوده اسناد و تعیین اولویت سطوح
 • تهیه کاربرگ گردش وجوه نقد و صورت تطبیق سود و زیان
 • تهیه اعلامیه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه های ارسالی
 • امکان ارسال اطلاعات به نرم‌افزار Excel، (جهت تهیه گزارشات مطلوب و مورد نظر کاربران در تمام سطوح، از سند حسابداری تا گزارشات)
 • امکان رویت جزئیات رسید، هنگام صدور سند حسابداری و مشاهده تمام اسناد حسابداری سیستم حسابداری و انتقالی از دیگر سیستم ها
 • آرشیو اسناد و مدارک
 • امکان تخصیص بهای عوامل غیرمستقیم (تسهیم هزینه های دوایر)
 • وجود فیلتر خاص در هر قسمت، جهت یافتن گزینه مورد نظر کاربر
 • ثبت دفاتر قانونی، روزنامه و کل (بر مبنای تعداد خطوط دفاتر)