ساختار محصول مبتنی بر اطلاعات مهندسی و ساخت، استانداردهای تولید را مشخص می‌کند. توليد واقعی و مقايسه آن با استانداردهای مهندسی ساخت و وضعيت کالاهای نیم ساخته و ساخته‌شده بررسی عملکرد تولید را امکان‌پذیر می‌کند. اين ابزار از طریق مقایسه میزان مصرف مواد BOM، نمودار فرآیند جریان OPC و عملیات واقعی تولید کنترل‌های مورد نظر مدیریت را در بخش تولید فراهم می‌کند.

سیستم مهندسی محصول :
ثبت مشخصات فنی قطعات محصول
ثبت جایگزینهای فنی قطعات
نگهداری نقشه های محصولات و قطعات
تعریف درخت محصول
تعریف ضریب مصرف برای مجموعه ها و قطعات
تعیین درصد ضایعات مواد و قطعات
ثبت تاریخچه تغییرات در درخت محصول
امکان تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصولOPC
نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول
امکان استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات (OP)
امکان استفاده از کالای جایگزین برای مواد و نیمه ساخته ها
تعیین زمان استاندارد انجام هر مرحله از ساخت
تعیین ماشین آلات مورد نیاز هر مرحله از ساخت
تعیین نیروی انسانی لازمه هر مرحله از ساخت
تعیین زمان کل ساخت یک محصول
تعریف و ثبت دستورالعمل هاي كيفي براي مراحل محصول با امکان ، صدور پیام هشدار
امكان پيمايش ساختار محصول بشكل سطوح درخت به همراه مراحل ساخت
ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
کنترل loop های موجود
امکان برقرای ارتباط بین عملیات تولیدی و ایستگاههای کاری ( مراکز هزینه ) .
امکان استفاده از امکانات آرشیو مستندات در سیستم مهندسی محصول
امکان کپی ساختار یک محصول در محصولات دیگر ( بصورت کلی یا جزئی )
گزارش شناسنامه محصول
نمایش گرافیکی درخت محصول
گزارش پارامترهای استاندارد کیفی یک محصول