فصل اول - تاریخچه نگهداری و تعمیرات

 • تغییر انتظارات از نگهداری و تعمیرات
 • تغییر دیدگاه های علمی از رفتار خرابی تجهیزات
 • تغییر استراتژی های پیاده سازی نت

فصل دوم - انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات

 • نمودار ارتباط بین سیستم های نگهداری و تعمیرات
 • روند خرابی یک تجهیز و نقش نت پیش بینانه
 • تعریف نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

فصل سوم - تاریخچه تکاملی نت بهره ور فراگیر در جهان

 • هرم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
 • تشریح کامل اصول هشتگانه نت بهره ور فراگیر مبتنی بر ویرایش سوم و جدید آن
 • چرخه نگهداری و تعمیرات

فصل چهارم - استاندارد نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)       

 • شرح الزامات استاندارد  نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)                            

فصل پنجم - نگهداری و تعمیرات خودگردان (نت اپراتوری)

 • گام های پیاده سازی نت بهره ور فراگیر
 • الگو برداری از نگرش های مختلف نت در سازمانهای جهان
 • نقش شاخص های نت در پیاده سازی نت بهره ور فراگیر
 • نگاهی به شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات در پیاده سازی موثر نت بهره ور فراگیر