نرم افزار خزانه داری چیست؟

 نرم افزار خزانه داری ، باید وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و پرداخت را به طور کامل مکانیزه نماید . به گونه ای که مطلقاً جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی مستقل نباشد و کلیه تراکنش­های مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد شوند. کنترل گردش وجوه نقد، خزانه داری و ارزیابی موجودی نقدی و مدیریت منابع جاری و آینده موسسه از اهمیت ویژه‌ای به خصوص در شرکت­های بازرگانی و تولیدی خصوصی برخوردار است.

همچنین در نرم افزار خزانه داری باید بتوان تواماً از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت و پرداخت استفاده نمود تا ابزاری جامع کنترل منابع نقدی و اسنادی سازمان را در دست داشته باشد.

برخی قابلیت های نرم افزار خزانه‌داری (دریافت و پرداخت)

  1. معرفی سریال دسته چکهای دریافتی از بانکها و چاپ چک بانکهای مختلف
  2. گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت (امکان فراخوانی اطلاعات از بانک)
  3. گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف
  4. گزارش وضعیت چکهای دریافتی نزد صندوق، واگذار شده، وصول شده و ... به تفکیک اشخاص و شرکتها یا به صورت کلی
  5. گزارش چکهای پرداختی شامل چکهای برداشت شده و چکهای رسید شده به تفکیک بانکها و اشخاص و شرکتها
  6. امکان تهیه گزارش ماتریسی از عملیات خزانه داری
  7. مقایسه اسناد دریافتنی و پرداختنی بر مبنای تاریخ
  8. امکان پیش بینی پرداختنی آتی
  9. امکان صدور اسناد، مرتب سازی آنها و انتقال خودکار اسناد به سیستم حسابداری و ..